Achromatic Grays

Jet

Hex
#343434
RGB
CMYK
HSL
HSV

Davy's Gray

Hex
#555555
RGB
CMYK
HSL
HSV

Dim Gray

Hex
#696969
RGB
CMYK
HSL
HSV

Gray

Hex
#808080
RGB
CMYK
HSL
HSV

Spanish Gray

Hex
#989898
RGB
CMYK
HSL
HSV

Medium Gray

Hex
#bebebe
RGB
CMYK
HSL
HSV

Silver

Hex
#c0c0c0
RGB
CMYK
HSL
HSV

Light Gray

Hex
#d3d3d3
RGB
CMYK
HSL
HSV

Gainsboro

Hex
#dcdcdc
RGB
CMYK
HSL
HSV