Lime Green - hex #32cd32 - RGB (50, 205, 50) - CMYK (75, 0, 75, 19)

#32cd32
50, 205, 50
19.6, 80.4, 19.6
76, 0, 76, 20
120, 75.6, 80.4
120, 60.8, 50
LimeGreen

Tints of Lime Green


Shades of Lime Green


Tones of Lime Green


Color schemes with Lime Green

#32cd32#cd32cd

Complementary Colors

#8032cd#32cd32#cd3280

Split Complementary Colors

#80cd32#32cd32#32cd80

Analogous Colors

#cd3232#32cd32#3232cd

Triadic Colors

#cdcd32#32cd32#3232cd#cd32cd

Tetradic Colors

#cd8032#32cd32#3280cd#cd32cd

Square Colors

#cd325f#32cd32#5f32cd

Golden Ratio